امروز پنجشنبه 03 خرداد 1397

ابزار تراش

الماس برش هورن آلمان
الماس برش هورن آلمان الماس برش هورن آلمان سایز 03 مولتی گرید
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 1
هولدر جوشی ایزو 1 DIN 4971-ISO1.Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 2
هولدر جوشی ایزو 2 DIN 4972-ISO2.Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 3
هولدر جوشی ایزو 3 DIN 4978-ISO3.Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 4
هولدر جوشی ایزو 4 DIN 4976-ISO4.Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 5
هولدر جوشی ایزو 5 DIN 4977-ISO5.Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 6
هولدر جوشی ایزو 6 DIN 4980-ISO6. Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 7
هولدر جوشی ایزو 7 DIN 4981-ISO7. Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 8
هولدر جوشی ایزو 8 DIN 4973-ISO8.Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 9
هولدر جوشی ایزو 9 DIN 4974-ISO9. Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 10
هولدر جوشی ایزو 10 DIN 4975-ISO10. Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان
هولدر جوشی ایزو 11
هولدر جوشی ایزو 11 DIN 263-ISO11.Carbide Grade:P10/P20/P30/P40,K10/K20,M10/M20. R/L
1 تومان